Foto
Wykaz regulaminów:
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych PSP 25 w Opolu
Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w PSP 25 w Opolu
Regulamin dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w PSP 25 w Opolu
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin przyznawania nagród pracownikom administracji i obsługi
Regulamin przyznawania nagród nauczycielom
Regulamin organizacyjny PSP 25 w Opolu
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w PSP 25 w Opolu
Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Regulamin wynajmu pomieszczeń na różne cele
Regulamin wycieczek szkolnych i innych imprez z udziałem młodzieży
Procedury wewnętrzne PSP nr 25 –Wprowadzania i Przekazywania Danych w SIO
Procedury Postępowania Kryzysowego
Regulaminy udostępniane są w sekretariacie placówki