·Dyrektor Szkoły, kierując działalnością Szkoły, zgodnie ze swoimi kompetencjami wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia wewnętrzne.

·Rada Pedagogiczna, realizując swoje ustawowe zadania, podejmuje uchwały.

·Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

·Samorząd Uczniowski formułuje wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły przedstawia je pozostałym organom Szkoły.