Foto

·Dyrektor Szkoły, kierując działalnością Szkoły, zgodnie ze swoimi kompetencjami wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia wewnętrzne.

·Rada Pedagogiczna, realizując swoje ustawowe zadania, podejmuje uchwały.

·Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

·Samorząd Uczniowski formułuje wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły przedstawia je pozostałym organom Szkoły.