Foto
W jednostce prowadzi się:
rejestr:
druków ścisłego zarachowania
legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników
legitymacji zniżkowych dla nauczycieli
legitymacji szkolnych
świadectw pracy
zatrudnionych nauczycieli
zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
wypadków przy pracy
wypadków uczniów
urlopów dla poratowania zdrowia i chorób zawodowych
nieobecności w pracy
ewidencje:
czasu pracy pracowników administracji i obsługi
wyposażenia w odzież ochronną
W zakładowym archiwum przechowywana jest dokumentacja
przebiegu nauczania absolwentów i byłych uczniów
akta osobowe byłych pracowników