Foto

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Opola.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Opola oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Sikorskiego w Opolu jest szkołą publiczną, obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, nauka w szkole trwa 8 lat.
W ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy egzamin ósmoklasisty.
Szkoła zapewnienie bezpłatne nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Realizuje przyjęty szkolny zestaw programów nauczania.