Wykaz procedur wewnętrznych obowiązujących w Publicznej szkole Podstawowej nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu

 1. Zasady Polityki Rachunkowości
 2. Zakładowy Plan Kont
 3. Instrukcja w Sprawie Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania
 4. Instrukcja Kasowa
 5. Instrukcja Sporządzania , Obiegu i Kontroli Dowodów Księgowych
 6. Instrukcja Przeprowadzania i Rozliczenia Inwentaryzacji
 7. Regulamin Pracy
 8. Regulamin Wynagradzania
 9. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 10. Regulamin Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze
 11. Regulamin przeprowadzania Służby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Kończącego Służbę
 12. Regulamin Przeprowadzania Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych Pracowników
 13. Instrukcja określenia Procedury zabezpieczenia Pomieszczeń i Postępowania z Kluczami w Obiekcie
 14. Zasady Wynajmowania Pomieszczeń Szkolnych
 15. Procedury Wewnętrzne Wprowadzania i Przekazywania Danych w Systemie Informacji Oświatowej
 16. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych/ do wartości 14 euro/
 17. Procedury Postępowania Kryzysowego
 18. Regulamin Wycieczek Szkolnych i Imprez z Udziałem       Młodzieży
 19. Regulamin Dodatku Motywacyjnego dla Nauczycieli
 20. Regulamin Premiowania Pracowników Administracyjnych Obsługi
 21. Regulamin Przyznawania Nagród Nauczycielom
 22. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
 23. Plan Postępowania na Wypadek Przyjęcia Ewakuowanej Ludności z Zagrożonych Rejonów Miasta Opola.