Foto

Zarządzenie nr 5 /2010/11

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu

z dnia   28.01.2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w PSP 25 w Opolu Regulamin Kontroli Zarządczej.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w PSP 25 w Opolu

§ 2

Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

1.      zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2.      skuteczności i efektywności działania,

3.      wiarygodności sprawozdań,

4.      ochrony zasobów,

5.      przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6.      efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7.      zarządzania ryzykiem.

Standardy i wskaźniki kontroli zarządczej i mechanizmy kontrolne.

Środowisko wewnętrzne

Cele i zarządzanie ryzykiem

Mechanizmy kontroli

Informacja i komunikacja

Monitorowanie i ocena

Środowisko wewnętrzne.

Przestrzeganie wartości etycznych

1. W szkole obowiązuje   Regulamin Pracy. Pracownicy są zapoznawani z zapisami Regulaminu. Regulamin Pracy
2. Regulamin Pracy jest aktualizowany i zgodny z obowiązującym prawem. Arkusz diagnostyczny- analiza jakościowa
3

Pracownicy przestrzegają zasad etycznego postępowania w relacjach:

przełożony – pracownik,

pracownik – pracownik,

pracownik – interesant,

pracownik – instytucja zewnętrzna.

Obserwacja,

Analiza skarg,

5. W szkole nie występuje zjawisko mobbingu i molestowania. Rzecznik Etyki
7. W placówce diagnozuje się relacje pracownicze oraz bada stopień zadowolenia pracowników. Metoda sondażu- badania ankietowe
8. Stopień przestrzegania wartości etycznych w pracy stanowi jedno z kryteriów premiowania i przyznawania nagród i wyróżnień. Regulamin oceny nauczycieli, Regulamin oceny pracowników samorządowych
9. Kadra zarządzająca   (dyrektor) przestrzega wartości etycznych w codziennym postępowaniu i podejmowaniu decyzji. Brak skarg pracowniczych
10. Dyrektor szkoły pozyskuje opinię pracowników o jakości i skuteczności zarządzania placówką. Prowadzenie badań sondażowych
11. Pracownicy systematycznie odbywają szkolenia z zakresu postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnatrzszkolnymi. Szkolenia – wykaz

Kompetencje zawodowe

1.

Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności do zajmowania danego stanowiska .

Analiza dokumentów
2.

W szkole opracowano stanowiskowe karty pracy.

Stanowiskowe Karty

3.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i urzędnicze kierownicze odbywa się zgodnie z Regulaminem Naboru na wolne stanowiska.

Regulamin naboru
4.

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w szkole oraz wyniki naboru podawane są do publicznej wiadomości na stronie BIP organu prowadzącego             ( szkoły).

BIP, tablica ogłoszeń
5.

Dyrektor szkoły opracował Regulamin Oceny Pracowników Samorządowych , zawierający kryteria oceny, zasady oceny oraz częstotliwość jej dokonywania.

Regulamin Oceny

6.

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych są oceniani terminowo.

Karty ocen

7.

Pracownicy samorządowi   podlegający ocenie znają kryteria oceny . Kryteria oceny otrzymuje pracownik na piśmie w pierwszym miesiącu okresu, za który jest oceniany.

wykaz kryteriów na określonym stanowisku
8.

Oceny pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych odbywają się nie częściej niż co 6 miesięcy i nie rzadziej niż co 2 lata.

Regulamin oceny
9.

W szkole opracowano szczegółowe kryteria oceny nauczyciela.

Szczegółowe kryteria oceniania nauczycieli
10.

Oceny pracy nauczyciela odbywają się zgodnie z art. 6a KN i Rozporz. MENiS       z 2 listopada 2000 r.  

Procedura oceny
11.

Pracownicy rozpoczynający pracę po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych odbywają służbę przygotowawczą , zgodnie z Regulaminem Służby Przygotowawczej

Regulamin Służby Przygotowawczej
12. Nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym dyrektor przydziela opiekuna stażu. Pisemny przydział
14. W szkole opracowano Regulamin( procedurę) udzielania pomocy finansowej na różne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Regulamin WDN
15. W szkole rozpoznaje się potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Badania sondażowe
16. W szkole opracowany jest plan WDN. Dyrektor organizuje szkolenia nauczycielom w ramach nadzoru pedagogicznego. Plan WDN
17. Pracownicy szkoły uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia. Plan szkoleń
18. Pracownicy wykorzystują zdobyte na szkoleniach umiejętności i wiadomości w swojej pracy. Obserwacje
19. Pracownicy są oceniani na bieżąco po wykonaniu określonych zadań. Metody dialogowe
20. Dyrektor szkoły udziela konstruktywnych rad i wskazówek przed zleceniem konkretnych zadań pracownikom. Metody dialogowe

 

 

Struktura organizacyjna

1.

Schemat organizacyjny szkoły dostosowany jest do realizacji jej zadań i celów.

Schemat organizacyjny
2.

Dyrektor szkoły opracował Regulamin Organizacyjny szkoły, zawierający:

zasady kierowania jednostką ,

zadania dla jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,

zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy,

obieg dokumentów i podpisywania korespondencji,

organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,

tryb wykonywania kontroli.

Regulamin Organizacyjny
3. Każdy pracownik posiada w aktach osobowych, po uprzednim zapoznaniu się z nim i podpisaniu, zakres uprawnień , odpowiedzialności i obowiązków. Pisemne opracowania , podpisane przez pracowników
4.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności są opracowane w sposób jasny, przejrzysty i spójny.

Analiza jakościowa
5.

W szkole prowadzi się Księgę Zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Księga Zastępstw
6. Zatrudniona liczba pracowników jest wystarczająca do realizacji zadań szkoły.
7. Pracownicy szkoły wykonują powierzone zadania w wyznaczonych godzinach pracy. Dzienniki zajęć
8. Godziny pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych dostosowane są do potrzeb potencjalnych interesantów, a w szczególności uczniów i rodziców. Analiza wniosków i uwag klientów szkoły

 

Delegowanie uprawnień

1.

Osoby zarządzające i pracownicy mają jasno i precyzyjnie określony zakres uprawnień.

Pisemne opracowania zakresów obowiązków
2.

Zakres delegowanych uprawnień jest odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego.

3.

Delegowanie uprawnień potwierdzane jest podpisem delegującego i przyjmującego określone uprawnienia .

Poświadczenia w aktach osobowych
4.

Prowadzi się rejestr delegowania uprawnień o charakterze bieżącym, rejestr upoważnień, pełnomoctnictw ( prokury).

Rejestr

 

Misja szkoły

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

Szkoła jako organizacja posiada opracowaną misję.

Misja
2.

Misja szkoły jako jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego wynika z zadań określonych w Konstytucji RP, ustawie o systemie oświaty oraz zadań własnych organu prowadzącego i zadań własnych placówki.

 

Cele i zarządzanie ryzykiem.

 

Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

W szkole sporządzany jest roczny plan pracy ( arkusz organizacyjny), który podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Arkusz organizacyjny

2.

Szkoła posiada zatwierdzony roczny plan finansowy, określający wydatki na poszczególne cele i zadania placówki.

Plan finansowy
3.

Projekt planu finansowego przedstawiany jest do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

Opinia RP i RR

4.

Dyrektor szkoły monitoruje realizację planu finansowego poprzez:

analizę comiesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego, sporządzanych przez głównego księgowego,

analizę wydatków płacowych w zakresie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

analizę kosztów utrzymania budynków szkoły,

sprawozdań wymaganych przez zewnętrzne podmioty.

Analiza sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych na potrzeby organu prowadzącego i RIO

5.

Dyrektor szkoły systematycznie monitoruje realizację podstawy programowej z poszczególnych edukacji przedmiotowych i podejmuje decyzje kadrowe

( przydziela płatne zastępstwa) w przypadku zagrożenia ich realizacji.

Procedura monitorowania podstawy programowej określająca sposoby

Identyfikacja ryzyka

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

Dyrektor szkoły zidentyfikował ryzyka, które mogą uniemożliwić realizację zadań i celów placówki.

Analiza ryzyka
2.

Identyfikacja ryzyka prowadzona jest w sposób planowany i systematyczny, nie rzadziej niż raz w roku.

Narady zespołu kierowniczego
3. Proces identyfikacji ryzyka jest dokumentowany.
4. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się dane zewnętrzne. Analiza danych demograficznych, zmian prawa i innych zewnętrznych

 

 

Mechanizmy kontroli.

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

W szkole opracowano dokumentację kontroli zarządczej.

Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowi zbiór: regulaminów, procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty.

  

Dokumentacja kontroli zarządczej
2.

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej jest łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, którym te informacje są niezbędne.

Umieszczenie odpowiednich regulaminów w agendach szkoły
3.

Dokumentacja kontroli zarządczej jest spójna i pełna oraz podlega systematycznej aktualizacji i ewaluacji.

Analiza jakościowa

Nadzór

1.

Przełożeni systematycznie dokonują kontroli i przeglądów wyników i postępów pracy w koniecznym zakresie.

Plan kontroli wewnętrznej
2.

Wszystkie przypadki, w których ze względu na nadzwyczajne okoliczności odstąpiono od procedur, instrukcji lub wytycznych są uzasadniane, dokumentowane i zatwierdzane przez dyrektora lub upoważnionego pracownika.

Opisywanie dokumentów
3.

W systemie kontroli finansowej istnieją odpowiednie postanowienia dotyczące sposobu postępowania w sytuacjach wyjątkowych.

4.

Operacje finansowe, gospodarcze i inne ważne zdarzenia są weryfikowane przed i po ich wykonaniu.

Protokół
5.

Wszelkie operacje finansowe i zdarzenia gospodarcze są autoryzowane.

Podpisy upoważnionych osób
6.

W szkole opracowano zasady ( politykę ) rachunkowości zawierającą:

określenie roku obrotowego,

okresy sprawozdawcze,

metodę wyceny aktywów,

wykaz kont księgi głównej,

przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych,

powiązania kont pomocniczych z kontami księgi głównej,

wykaz ksiąg rachunkowych,

wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerze,

określenie struktury zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe,

określenie wzajemnych powiązań zbiorów danych tworzących księgi,

opis systemów przetwarzania danych,

wykaz programów i procedur,

opis algorytmów i programowych zasad ochrony danych,

opis metod zabezpieczania danych,

określenie wersji oprogramowania,

określenie daty rozpoczęcia eksploatacji,

Dokument – pisemne opracowanie polityki (zasady) rachunkowości)

 

 

Ochrona zasobów

1.

Dostęp do zasobów szkolnych jest ograniczony.

Instrukcja wydawania kluczy
2.

Osoby mające dostęp do zasobów szkoły w sposób formalny potwierdziły przyjęcie odpowiedzialności za te zasoby.

Pisemne oświadczenia pracowników
3.

W szkole klucze wydawane są zgodnie z instrukcją.

Instrukcja wydawania kluczy
4.

Zasoby jednostki są właściwie chronione.

Monitoring, ochrona
5.

Zasoby jednostki są właściwie wykorzystywane.

Plan zajęć, przydział sal, umowy najmu

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych   i gospodarczych

 

1.

Dokumentacja operacji finansowych i gospodarczych jest pełna i umożliwia ich prześledzenie od samego początku, w trakcie ich realizacji i po zakończeniu.

Czytelność dokumentowania
2.

W szkole opracowano procedury kontroli finansowej.

Procedura kontroli
3.

Procedury kontroli finansowej są opracowane na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem standardów kontroli finansowej.

Analiza jakościowa
4.

W szkole opracowano przepisy wewnętrzne w zakresie gospodarki kasowej.

Instrukcja kasowa
5.

Przepisy z zakresu gospodarki kasowej są przestrzegane.

Kontrole bieżące
6.

Raporty kasowe są sporządzane terminowo oraz w terminach wynikających z przepisów prawa.

Kontrole bieżące raportów kasowych
7.

W szkole prowadzona jest ewidencja analityczna i syntetyczna.

Dokumentacja księgowa
8.

W szkole określono rodzaje druków ścisłego zarachowania oraz opracowano instrukcję gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Instrukcja gospodarki drukami ścisłego zarachowania
9.

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania jest prowadzona zgodnie z instrukcją.

Instrukcja
10.

Jednostka terminowo dokonuje płatności do urzędów skarbowych podatku od osób fizycznych.

13.

Rozliczenia z ZUS są prawidłowe .

Deklaracje i rozliczenia z ZUS
14.

Świadczenia z ZFŚS są prawidłowo dysponowane i zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych.

Regulamin ZFŚS

15.

W szkole opracowano wewnętrzne regulaminy w zakresie gospodarki majątkiem..

Regulaminy
16.

W szkole prowadzona jest ewidencja środków trwałych i wyposażenia.

Ewidencja środków
17.

Mienie szkolne jest oznakowane zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

Oznakowanie mienia
18.

Występuje zgodność w oznakowaniu mienia szkolnego z ewidencją środków trwałych i wyposażenia.

Analiza porównawcza
19.

W szkole powoływana jest Komisja Spisowa i likwidacyjna

Zarządzenie dyrektora
20.

Środki trwałe są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

21.

Środki trwałe umarzane są właściwą stawką.

22.

Inwentaryzacja w szkole przeprowadzana jest we właściwych terminach.

23.

W szkole opracowano wewnętrzne przepisy w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.

Instrukcja inwentarzowa
24.

Wyniki inwentaryzacji rozliczane są w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym przypadł termin inwentaryzacji.

Rozliczenia inwentaryzacji
25.

Dowody dotyczące gospodarki mieniem są sporządzane prawidłowo.

26.

W szkole dokonywane są   przeglądy mienia.

Przeglądy
27.

Dyrektor szkoły powołał Komisję Likwidacyjną do likwidacji majątku ruchomego.

Zarządzenie dyrektora
28.

Z czynności zniszczenia majątku sporządzane są protokóły.

Protokóły likwidacji
33.

Szkoła posiada plan dochodów własnych.

Plan dochodów własnych
34.

Dochody własne jednostki są wydatkowane zgodnie z uchwałą organu prowadzącego.

Analiza uchwał organu i analiza wydatków
35.

Umowy najmu są sporządzane na każdą okoliczność najmu pomieszczeń szkolnych i z zachowaniem cen rynkowych.

Umowy najmu, analiza cen na rynku
36.

Pobierane opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i duplikaty legitymacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zarządzenie dyrektora
40.

W szkole obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników.

Regulamin wynagradzania

41.

Wszystkim pracownikom prowadzone są karty wynagrodzeń, z wyszczególnieniem obowiązkowych i fakultatywnych składników wynagrodzenia.

Imienne karty wynagrodzeń

42.

Dla pracowników nieobecnych prowadzone są karty zasiłkowe, w przypadku nieobecności ponad 30 dni sporządzane są zastępcze asygnaty zasiłkowe.

Karty zasiłkowe
43.

Listy płac sporządzane są zgodnie z wymaganiami i zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym, a także zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora placówki

Listy płac
44.

Wynagrodzenia nauczycieli naliczane są poprawnie dla określonych stopni awansu zawodowego.

Aneksy do umów o prace po uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawod.
45.

W szkole właściwie rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczycieli.

Karty rozliczeń miesięcznych godzin pracy nauczycieli
46.

Dodatki stażowe naliczane są poprawnie.

Procedura naliczania dodatku stażowego
47.

Nagrody jubileuszowe wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedura naliczania nagród jubileuszowych
48.

W placówce poprawnie naliczany jest dodatek za pracę w dni wolne od pracy i godziny nadliczbowe.

49.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop naliczany jest i wypłacany zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Procedura naliczania ekwiwalentu
50.

Odprawy emerytalne wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lista wypłat świadczenia
51.

Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedura naliczania „ 13”
52.

Zasiłki na zagospodarowanie wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lista wypłat zasiłków
53.

W ewidencji księgowej koszty działalności operacyjnej prowadzone są w podziale na:

zużycie materiałów i energii;

usługi obce;

podatki i opłaty;

wynagrodzenia;

ubezpieczenia społeczne i i inne świadczenia dla pracowników;

pozostałe koszty rodzajowe;

pozostałe obciążenia.

Prowadzona ewidencja księgowa
54.

Wydatki budżetowe są właściwie klasyfikowane.

55.

W szkole opracowano przepisy wewnętrzne regulujące obieg dokumentów dotyczących wydatków.

Instrukcja obiegu dokumentów księgowych

56.

Dowody księgowe zatwierdzane są pod względem formalno-rachunkowym.

Zatwierdzenia
57.

Dowody księgowe są opisane w zakresie środków strukturalnych.

58.

Delegacje są rozliczane zgodnie z przepisami.

59.

W każdej delegacji pracownika dyrektor określa środek lokomocji oraz terminy delegacji i miejsce.

Dyrektor wskazał środek lokomocji na delegacji
60.

Zaliczki wypłacane na odbycie delegacji służbowych rozliczane są we właściwym terminie.

Rozliczone delegacje
61.

Dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli odbywa się zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego i zgodnie z wieloletnim planem doskonalenia opracowanym przez dyrektora szkoły.

62.

W szkole prowadzone są księgi kont pomocniczych zgodnie z przepisami.

Księgi kont pomocniczych
63.

Księgi rachunkowe prowadzone są rzetelnie, sprawdzalnie i na bieżąco.

Księgi rachunkowe
64.

Księgi rachunkowe umożliwiają stwierdzenie poprawności sald, zapisów oraz działania poprawności procedur obliczeniowych.

65.

W szkole sporządzane są w terminie wymagane sprawozdania

( Rb 27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN,Rb-50,Rb-70,Rb-WSa, Rb-27ZZ i inne – zgodnie z Dz. U. z 3 lutego 2010 r.Nr 50,poz. 103 i Dz..U. z 4 marca 2010 Nr 43, poz. 247

Sprawozdania
66.

Sprawozdania finansowe podpisywane są przez głównego księgowego i dyrektora szkoły.

67.

Sprawozdania przekazywane są terminowo do organu prowadzącego i RIO

Potwierdzenia przekazania sprawozdań
68.

W jednostce sporządzany jest co roku bilans.

Bilans jest przekazywany do 31marca następnego roku obrotowego.

Bilans roczny
69.

Wydatki strukturalne są właściwie klasyfikowane(monitoring, wdrożenie podpisu elektronicznego, wyprawki szkolne, stypendia socjalne, zakup samochodu celem dowozu dzieci niepełnosprawnych, nauczanie indywidualne, zakup programów informatycznych dla kadry zarządzającej, wydatki związane z informatyzacją placówek oświatowych, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w celu poprawy jakości i dostępu do kształcenia w ramach realizacji programów rozwojowych.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych                          

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

W jednostce opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa informatycznego.

Polityka bezpieczeństwa
2.

Polityka bezpieczeństwa informatycznego zawiera fizyczne i logiczne środki ograniczenia dostępu do zasobów informatycznych (oprogramowania, plików, sprzętu itp..) odpowiednie do szacowanego ryzyka nieuprawnionego dostępu.

   j/w
3.

Dostęp do zasobów informatycznych jednostki mają wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zasobów.

   j/w
4.

W przypadku wycofania w użytkowania komputerów, dysków, nośników itp. lub zmiany ich przeznaczenia, usuwa się z nich wrażliwe dane i aplikacje.

   j/w
5.

W jednostce wprowadzono odpowiednie środki kontroli dostępu do oprogramowania systemowego.

   j/w
6.

W jednostce funkcjonują mechanizmy kontroli, które zapobiegają działaniom polegającym na wprowadzaniu nieautoryzowanych aplikacji lub zmian w funkcjonujących aplikacjach i wykrywają te działania.

Mechanizmy zabezpieczeń
7.

Każdy użytkownik posiada unikalną nazwę/login.

Przydział imiennych Longinów
8.

Zapewnione są odpowiednie mechanizmy w celu utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych, baz danych i aplikacji.

Rejestr przechowywane u dyrektora szkoły i zabezpieczone
9.

Ustalono zasady oraz osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych gromadzonych w jednostce.

Instrukcja ABI + polityka bezpieczeństwa
10.

Informacja i komunikacja.

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

Informacje otrzymywane w jednostce są aktualne, tzn. umożliwiają podjęcie odpowiednich działań w odpowiednim czasie.

Bieżące sprawozdania, narady
2.

Informacje otrzymywane w jednostce są rzetelne, tzn. są zgodne z rzeczywistością.

3.

Informacje otrzymywane w jednostce są kompletne, tzn. zawierają wszystkie potrzebne dane i szczegóły.

4.

W jednostce funkcjonuje dobra komunikacja pomiędzy komórkami i osobami, których działalność jest ze sobą powiązana.

5.

Dyrektor szkoły określił kanały przepływu informacji

Zarządzenie dyrektora

 

Komunikacja wewnętrzna                          

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

W jednostce ustalone zostały zasady komunikacji „od pracowników jednostki, do dyrektora”.

Wyznaczono godziny przyjęć , składania skarg i wniosków
2.

Informacje otrzymywane w jednostce są aktualne, tzn. umożliwiają podjęcie odpowiednich działań w odpowiednim czasie.

3.

Informacje otrzymywane w jednostce są rzetelne, tzn. są zgodne z rzeczywistością.

4.

Informacje otrzymywane w jednostce są kompletne, tzn. zawierają wszystkie potrzebne dane i szczegóły.

5.

W jednostce funkcjonuje dobra i efektywna komunikacja pomiędzy komórkami i osobami, których działalność jest ze sobą powiązana.

6.

Obieg dokumentów jest zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Wprowadzono instrukcję kancelaryjną

Komunikacja zewnętrzna  

Wskaźniki wewnątrzszkolne

                      

1.

W jednostce ustalone zostały zasady komunikacji z rodzicami.

Statut szkoły
2.

W jednostce ustalone zostały zasady komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym np. prasa, media

Wyznaczono rzecznika prasowego
3.

Jednostka prowadzi własną stronę/podstronę BIP, na której umieszcza wszystkie niezbędne dokumenty wewnętrzne, sprawozdania, regulaminy itp.

Strona www , BIP
4.

W jednostce wykorzystuje się BIP organu prowadzącego/własny do informowania o rekrutacji na stanowiska urzędnicze.

Ogłoszenia na stronie www, BIP
5.

W jednostce przestrzega się wszystkich wymaganych przepisów odnośnie informowania o wydarzeniach nietypowych (wybory, żałoba narodowa, epidemie).

Komunikaty
6.

W jednostce funkcjonuje dobra i efektywna komunikacja pomiędzy organami, instytucjami np.Sanepid, PIP, sądy, instytucjami współpracującymi

Teczki w sekretariacie szkoły

Monitorowanie i ocena.

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

W jednostce na bieżąco prowadzi się kontrolę wybranych mechanizmów systemu kontroli zarządczej.

Protokóły kontroli
2.

W przypadku, gdy kontrola zidentyfikowała problem w systemie kontroli zarządczej, problem ten jest na bieżąco naprawiany.

Karta zmian
3.

Osoby upoważnione do sprawowania kontroli zarządczej znają mechanizmy kontroli

Potwierdzenia zapoznania się pracowników z instrukcjami, procedurami i Inn.

Samoocena

Wskaźniki wewnątrzszkolne

1.

Co najmniej raz w roku   w jednostce dokonywana jest samoocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki

Arkusz samooceny
2.

Procedura samooceny odbywa się w sposób odrębny od bieżącej działalności.

Plan kontroli zarządczej, wykaz próbkowania
3.

Procedura samooceny jest dokumentowana.

Wypełniony arkusz samooceny

Bezpieczeństwo i higiena pracy                        

Wskaźniki wewnątrzszkolne)

1.

W szkole opracowano i uwidoczniono plan ewakuacji.

Plan ewakuacji
2.

Dla obiektów prowadzone są książki obiektu budowlanego

KOB
3.

Przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, kominowych, stanu technicznego budynku wykonywane są we właściwych terminach i odnotowywane są w KOB.

Protokóły przeglądów
4.

Pracownicy odbywają wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poź.

Kursy + zaświadczenia o obytych szkoleniach
5.

W salach, na boiskach, przy urządzeniach do ćwiczeń gimnastycznych umieszczone są tablice informacyjne określające bezpieczne ich użytkowanie.

Tablice informacyjne
6.

Pracownicy posiadają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań na zajmowanym stanowisku

Skierowania na badania okresowe+ zaświadczenia lekarskie
7.

W szkole powołano służbę bhp i społecznego inspektora pracy.

Inspektor bhp zatrudniony na części etatu
8.

Prowadzona jest dokumentacja wypadków pracowniczych i uczniowskich.

Dokumentacja wypadkowa
9.

Protokóły wypadków podpisywane są przez dyrektora szkoły.

Podpisy dyrektora
10.

W szkole prowadzony jest rejestr chorób zawodowych oraz podejrzeń o chorobę zawodową.

Rejestr
11.

Przydział środków ochrony indywidualnej odbywa się zgodnie z opracowanymi normami.

Norma przydziału środków ochrony – uzgodniona ze zw. Zawodowymi
12.

W szkole wykonywane są okresowe badania środowiska pracy.

Okresowe badania oświetlenia , hałasu
13.

Szlaki komunikacyjne są właściwie oznakowane.

Znaki we właściwych kolorach i miejscach
14.

Szlaki komunikacyjne wychodzące poza tern szkoły zabezpieczone są przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię.

Płotek
15.

Przestrzeń między biegami schodów jest zabezpieczona.

Zabezpieczenia wolnych przestrzeni siatką
16.

Przy użytkowanych maszynach i urządzeniach umieszczone są instrukcje obsługi np. .komputery, zmywarki, urządzenia w kuchni,

Instrukcje
17.

Pracownicy odbywają instruktarz stanowiskowy.

Potwierdzenia w aktach osobowych
18.

W szkole dla każdego stanowiska opracowano stanowiskowe karty pracy.

Stanowiskowe karty pracy
19.

Dla każdego stanowiska pracy opracowano ocenę ryzyka zawodowego.

Karty oceny ryzyka
20.

W statucie szkole określono obowiązki nauczycieli w zakresie opieki nad uczniami i bhp.

Statut szkoły – zapisy w §…statutu
21.

W szkole opracowano Regulamin wycieczek szkolnych.

Regulamin wycieczek szkolnych
22.

Wycieczki szkolne, wyjazdy odbywają się po zatwierdzeniu karty wycieczki przez dyrektora szkoły.

Karty wycieczki- dokumentacja wycieczki
23.

W szkole przeprowadza się alarmy próbne.

Alarmy próbne
24.

Wychowawcy klas zapoznają uczniów z zasadami postępowania na wypadek pożaru oraz innych zagrożeń.

Plany wychowawcze
25.

Na przerwach lekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury, zgodnie z Planem dyżurów.

Plan dyżurów
26.

W pomieszczeniach szkolnych znajdują się apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania.

Apteczki pierwszej pomocy + instrukcja
27.

Wymagane prawem liczba pracowników szkoły posiada kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zaświadczenia o ukończonych kursie pierwszej pomocy
28.

W widocznych miejscach umieszczono instrukcje postępowania w przypadku pożaru.

Uwidocznione instrukcje
29.

Zabezpieczenie p/poż jest właściwe- gaśnice, węże, drogi ewakuacyjne, zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Sprzęt pożarowy, dokumentacja przeglądów
30.

Pomieszczenia sanitarne są wyposażone właściwie. Uczniowie mają dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Doprowadzenie wody do urządzeń sanitarnych
31.

Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany.

Ogrodzenie + monitoring

Sprawy kadrowe i dokumentacja pracownicza  

                   Wskaźniki wewnątrzkolne

1.

Dla każdego pracownika prowadzona jest osobna teczka akt osobowych.

Akta osobowe
2.

Teczki akt osobowych prowadzone są zgodnie z wymogami prawa.

Kontrole bieżące
3.

Przechowywanie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy odbywa się w warunkach niegrożących ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Szafa pancerna
4.

Akta osobowe byłych pracowników podlegają archiwizacji wg kategorii B 50 i przechowywane są w archiwum szkolnym.

Archiwum szkolne – karty przekazania
5.

Dokumentacja płacowa pracowników przechowywana jest w archiwum szkolnym wg kategorii B 50 od daty jej wytworzenia.

Protokóły przekazania do archiwum
6.

Dla każdego pracownika pracodawca ( oprócz nauczycieli) założył i prowadzi kartę ewidencji czasu pracy zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżury, urlopy, zwolnieni od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Karty ewidencji czasu pracy – miesięczne i roczne
7.

Do kart ewidencji czasu pracy dołączane są wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Karty ewidencji czasu pracy
8.

W szkole prowadzona jest dokumentacja:

1) dotycząca podejrzeń o chorobę zawodową;

2) dokumentacja chorób zawodowych;

3) wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy;

4) świadczeń związanych z chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy.

Dokumentacja
9.

Każdy pracownik jest zawiadomiony na piśmie o warunkach umowy o pracę lub stosunku pracy- art. 29 § 3² Kodeksu pracy

Pisemne informacje o warunkach zatrudnienia
10.

Pracownicy administracji i obsługi szkoły mają określone na piśmie zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Pisemne opracowanie zakresów
11.

Wszystkie zmiany w zakresie warunków pracy i płacy dokonywane są w formie pisemnej – podwyżki płac, awans zawodowy, zmiany czasu pracy, kategorie zaszeregowania, dodatki fakultatywne, zmiany wysokości poborów zasadniczych, dodatku stażowego, funkcyjnego- jako aneksy do umowy o pracę.

Aneksy do umów o pracę

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

...................................... 

(podpis dyrektora)